Çerez Politikası
İşbu “Çerezler ve Web Sitesi Ziyaretlerine Yönelik Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Çalık Holding Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Çalık Holding”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalık Holding’e ait web sitelerini ziyaret eden tüm  gerçek kişiler işbu Aydınlatma Metni kapsamında ziyaretçi olarak kabul edilecektir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz aşağıda adres ve iletişim bilgilerine yer verilen Çalık Holding tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Kanun’un 4. Maddesinde yer alan temel ilkelere uygun olmak kaydıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Genel Müdürlük Adres        : Büyükdere Caddesi No:163 34394 Zincirlikuyu, Şişli-İstanbul
Telefon                                  : 0 212 306 50 00
Fax                                         : 0 212 306 56 00
Web Adresi                           : www.calik.com
E-posta Adresi                     : kisiselveri@calik.com
 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalık Holding’e ait www.calik.com uzantılı web sitesinde farklı amaçlarla çerezler kullanabilmektedir. Kullanılan ilgili çerez türüne göre kişisel veri işleme amaçları değişkenlik gösterebilmektedir.
Web sitesinin kullanılmasına bağlı olarak ayrıca 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca trafik bilgisi olarak tanımlanan işlem güvenliği bilgileri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.
Ayrıca web sitesinde bulunan iletişim formu, etik hat başvuru formu gibi ekranları vasıtasıyla, Şirket ile iletişim kurulması, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarına bağlı olarak kimlik ve iletişim ile müşteri işlem verileriniz işlenebilmektedir.
 
www.calik.com Adresinde Kullanılan Zorunlu Çerezler

Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.


Çerez İsmi Sağlayıcı Çerez Amacı Kullanım Süresi
ASP.NET_SessionId
www.calik.com Miscrosoft .NET tabanlı teknolojilerle yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonimleştirilmiş bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılır.
Oturum süresince
BIGipServerCalik.com.app~
Calik.com_pool
www.calik.com Sitenin işleyişi için gerekli bilgiyi saklar.
Oturum süresince
cookiespool_consent
www.calik.com Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
6 ay
__cf_bm
.myfonts.net
Cloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.
Oturum süresince
TS01a403b7
www.calik.com Web sitesinin çalışması için kullanılan zorunlu bir alandır.  
Oturum süresince


www.calik.com Adresinde Kullanılan Performans ve Analitik Çerezleri

Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca ve anonim olarak işlenir. Bu çerezler onay ve rızanıza göre yazılır, izin vermediğiniz takdirde sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.


Çerez İsmiSağlayıcıÇerez AmacıKullanım Süresi
_gacalik.comPerformans400 gün
_gidcalik.comPerformans1 gün
_gatcalik.comPerformans1 dakika

3.  Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde iş ortaklarına, grup şirketlere ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
Ayrıca Şirkete ait web sitesi üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanabilmektedir. Bu çerezlerin kullanımına onay vermeniz halinde açık rızanız dahilinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, web sitesinin ziyaret edilmesi halinde kullanılan çerezler vasıtasıyla veya web sitesinde yer alan formların kullanılması vasıtasıyla Şirket tarafından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,” ve “Açık rıza” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

5.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•        Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•        İşlenen kişisel verilerin münhasıran, özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•        Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5'nci maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydıyla talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi No:163 34394 Zincirlikuyu, Şişli-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan calikholding@calikholding.hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kisiselveri@calik.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.


Çerez Ayarları