Fonksiyonlar

  Grubumuza yapacağınız başvurularda departmanlarımız ve sorumluluk alanlarına ait bilgiler size yardımcı olacaktır.

  Strateji ve Finansal İlişkiler

  Strateji ve Finansal İlişkiler

  Holding ve Grup Şirketleri strateji ve hedeflerinin belirlenmesi süreçlerinin koordine edilmesi, stratejik performansın takip edilmesi, iş portföyündeki boşlukların (coğrafi, sektörel risk/getiri profili veya iş kolu) tespit edilmesi ve bu alanlarda yeni iş fırsatlarının araştırılmasının sağlanması, tespit edilen fırsatların yatırım gerekliliklerini ve Grup için yaratacağı gelir & kar potansiyelinin belirlenmesi, potansiyeli yüksek fırsatlar için üst seviye aksiyon planlarının belirlenmesi, makroekonomik öngörülerin ve risklerin incelenerek iş yapılan, yapılabilecek ülkelerin potansiyelinin değerlendirilmesi, hissedarlar için Holding ve Grup Şirketleri’nin değerinin artırılması ve potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilmek için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Grup Şirketleri için belirlenmiş olan büyüme, stratejik ortaklık, hisse ya da şirket satışları ile ilgili fırsatların ve potansiyel yatırımcıların tespit edilmesi, yapılacak yeni yatırımlarda uygulanacak optimum finansman çözümlerinin belirlenmesi, ilgili finansmanın sağlanması ve bu doğrultuda yatırım karlılık oranlarının artırılmasını sağlamaktan sorumludur.

  Risk Yönetimi

  Risk Yönetimi

  Holding ve Grup Şirketleri’nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum, dış çevre gibi her türlü riskin tespit edilmesi, Holding ve Grup Şirketleri stratejileri çerçevesinde risk yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve risk yönetimi etkinliğinin takip edilmesi, portföy içi ve dışı sektörlerdeki büyüme ve karlılık potansiyelinin tespit edilmesi, portföy riskinin incelenerek portföy içi fırsatların değerlendirilmesi ve bu kapsamda Üst Yönetim'in bilgilendirilmesini sağlar.

  Bilgi Teknolojileri

  Bilgi Teknolojileri

  Holding ve Grup Şirketleri'nin operasyonel verimliliği, rekabet gücü ve karlılığının artırılması için bilgi sistemleri ve iletişim altyapısı konularında çözümler üretilmesinden ve bu çözümlerin sorunsuz bir şekilde işletilmesinden sorumludur. Yeni uygulama ve yazılım projelerinin yönetimi, mevcut uygulama ve yazılımların geliştirilmesine yönelik projelerin yönetimi, yazılım, donanım, sunucu ve sistem odaları ile kurumsal uygulamaların teknolojik altyapılarının yönetimi, bilgi ve ağ güvenliği yönetimi Bilgi Teknolojileri Departmanı bünyesinde yürütülen fonksiyonlardır.

  Mali İşler

  Mali İşler

  Mali İşler Departmanı; Bütçe Planlama, Finansal Raporlama ve Muhasebe süreçlerini içerisinde barındırır. Çalık Grubu vizyonu doğrultusunda Üst Yönetim’in karar süreçlerine destek olmak üzere Holding ve Grup Şirketleri’nin solo ve konsolide mali verilerinin yasal ve yönetsel standartlarda doğru, zamanında ve eksiksiz olarak raporlanması, Holding ve Grup Şirketlerinin bütçe planlama, bütçe gerçekleşmelerin takip ve analizi, muhasebe süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve raporlanması, vergi, teşvik, uluslararası anlaşmalar ve mali mevzuatın öngördüğü düzenleme ve şartlar dahilinde vergi optimizasyonu faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

  Finans ve Hazine

  Finans ve Hazine

  Holding ve Grup Şirketleri finansman yapılarının sadeleştirilerek optimum yapıya getirilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli nakit akışının yönetilmesi, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarında saygınlık ve itibarın arttırılmasının sağlanması ve bu kapsamda gerekli çalışmaların yürütülmesi, finansal kurumlar ile kredi limit, risk çalışmalarının yürütülmesi, Grubun ihtiyacı olan nakdi ve gayrinakdi kredilerin temin edilmesi ve iş kolu kırılımında finansal performansın analiz edilmesinden sorumludur.

  Hukuk

  Hukuk

  Grubumuzun yasalara tam uyumlu bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için hukuki risklerin yönetimi, tüm departmanlarımıza hukuki danışmanlığın verilmesi, ilgili hukuki metinlerin oluşturulması, hukuki anlaşmazlıkların çözümlenmesi, dışarıdan alınan hizmetelere ilişkin sözleşmelerin imza aşamasına kadar olan süreçte hukuki desteğin verilmesi ve Holding ve Grup Şirketleri'nin hukuksal menfaatlerinin azami ölçüde korunmasını sağlamaktan sorumludur.

  İç Kontrol ve Denetim

  İç Kontrol ve Denetim

  Holding ve Grup Şirketleri'nin her türlü faaliyetinin iç prosedür ve yönetmelikler ile yasal mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, tespit edilen bulguların ilgili departmanlarla paylaşılarak, giderilmesinin sağlanması, süreçlerdeki risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı gerekli önlemlerin alınarak şirketin varlığının güvence altına alınmasından sorumludur.

  İnsan Kaynakları

  İnsan Kaynakları

  Değer yaratan ve çevik bir organizasyon olmak için adayların, bilgi, beceri ve yetkinliklerine en uygun şekilde Gruba kazandırılması, çalışanlarımızın sürekli gelişiminin sağlanarak potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve bunun için gerekli yatırımların yapılmasından sorumludur. İşe alım, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim, ücret ve yan hak yönetimi, performans yönetimi fonksiyonları İnsan Kaynakları Departmanı bünyesinde yürütülür.

  Kurumsal İletişim

  Kurumsal İletişim

  Grubumuzun itibarını en üst seviyede konumlandırmak ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalardaki müşterilerimize/iş ortaklarımıza etkin ve doğru şekilde ulaşmak için iletişim stratejisinin oluşturulması, stratejiye bağlı iletişim kanallarının kurgulanması, marka yönetimi, kurumsal algı ve itibar yönetimi, basın ile ilişkilerin yönetimi, lider iletişimi, sosyal medya yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile sponsorlukların yönetiminden sorumludur.

  Organizasyon ve Süreç Yönetimi

  Organizasyon ve Süreç Yönetimi

  Grup kaynaklarının en etkin şekilde yönetilmesi için süreç sahiplerinin belirlenmesi, süreçlerin tanımlanması, yapılan ölçümlerle süreç performansının izlenmesi ve optimizasyon çalışmalarının yürütülmesi, süreçlere ilişkin dokümanların oluşturulması ve güncel tutulmasının sağlanması, organizasyonel değişiklik ve norm kadro yönetim çalışmalarının yürütülerek personel taleplerinin ve bütçesinin etkin yönetiminin sağlanmasından sorumludur.

  Mühendislik

  Mühendislik

  Modern teknolojiden maksimum düzeyde yararlanarak, öncü, yenilikçi, çevreye saygılı çözümler üretmek için Enerji, İnşaat ve Maden sektörlerinde gerçekleştirilen projelerin iş programına ve bütçe planlamasına uygun şekilde yönetimini sağlar.

  EPC

  EPC

  Sektördeki rekabet üstünlüğünü koruyarak ve faaliyet gösterilen ülkelerde müşterilerinin gereksinimlerini en ön planda tutarak, iyi kalitede, yenilikçi ve özgün çözümler ile çevre dostu teknolojileri kullanmak; kazan-kazan stratejisine sahip yatırım/hizmet felsefesine göre yatırım fırsatlarını yakalamak ve bu pazarlarda mühendislik, tedarik ve taahhüt hizmetlerini en iyi şekilde sağlamaktan sorumludur.

  Petrol & Gaz

  Petrol & Gaz

  Türkiye ve hidrokarbon ile doğal gaz açısından zengin komşu ülkelerde; petrol ve gaz alanında en yeni ve doğa dostu teknolojilerle entegre bir biçimde doğal kaynakların elde edilmesi ve dağıtılması, petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, boru hatları ve rafineri konularında en etkin şekilde operasyonların yürütülmesinden sorumludur.

  İş Geliştirme

  İş Geliştirme

  Piyasalardaki gelişmelerin takip edilerek, potansiyel yatırım hedeflerinin belirlenmesi, mevcut yatırımların değerlendirilerek portföyün geliştirilmesi, bu kapsamda Grubun kar etmesini sağlayacak inovatif fikirler ve iş modellerinin oluşturulması, bu fikir ve iş modellerinin fiziksel, finansal, hukuki risklerinin tespit edilerek gelir gider açısından değerlendirmelerinin yapılması ve Üst Yönetim'e raporlanmasından sorumludur.

  Ar&Ge

  Ar&Ge

  Şirket ve ülke ekonomisine değer katacak ve uluslararası pazarlarda fark yaratacak inovatif ve özgün ürünlerin geliştirilmesi ve pazardaki trendlerin takip edilerek bu anlamda yapılan araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

  Üretim

  Üretim

  Grubumuzun sektördeki rekabet üstünlüğünü korumasını sağlayacak, kalite bilinci yüksek ve yenilikçi ürün geliştirme potansiyeline sahip, çevre dostu üretim sistemini benimsemiş entegre tesislerimizde; hammadeden nihai ürüne kadar geçen tüm süreçlerin minimum maliyet ile sürdürülebilmesini sağlar.

  Satış & Pazarlama

  Satış & Pazarlama

  Grup misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda satış ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması, pazar analizlerinin yapılarak pazar ihtiyaçlarının anlaşılması, bu kapsamda satış ve pazarlama hedeflerinin belirlenmesi, ihtiyaç ve beklentilere uygun ürün ve çözümlerin etkin bir şekilde müşterilerimize sunulması, müşteri portföyünü geliştirecek ve satış hacmini artıracak projelerin geliştirilmesi ve ürün/marka bilinirliğinin artırılması için ilgili faaliyetlerin yönetiminden sorumludur.

  Lojistik

  Lojistik

  Ekipman, demirbaş ve sarf malzemelerin optimum maliyet ve zamanında temin edilmesi için ilgili siparişlerin verilmesi, sipariş verilen malzemenin aciliyetine göre uygun nakliye şeklinin belirlenmesi ve organizasyonunun gerçekleştirilmesi, depoya girişi yapılan tüm malzemelerin ilgili lokasyonlara nakliyesinin organize edilmesi, ürün-lokasyon bazlı stok miktarlarının takip edilerek, atıl stokların ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesinin sağlanması, depolardaki tüm malzemeler için uygun ve güvenilir saklama koşullarının oluşturulmasını teminen gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi, nakliye, ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin operasyonların uluslararası ve yerel mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

  Satın Alma

  Satın Alma

  Tüm satın alma taleplerinin, Grup strateji ve prosedürlerine uygun bir şekilde planlanması, talep edilen hizmet ve ürünlerin nitelik ve kalite değerleri gözetilerek zamanında, en uygun fiyata satın alınması, fiyat ve tedarikçi araştırmalarının yapılması, sorumlu olduğu ürünlere yönelik stokların ve satın alma bütçesinin etkin bir şekilde yönetilmesi, rakip fiyatlarının takip edilmesi ve bilgilerin tedarikçiler ile paylaşılarak aksiyon alınması, tedarikçi firmalar ile ilişki yönetiminin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda tedarik ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, satın alma sonrası oluşabilecek problemlerin tespit edilmesi ve giderilmesi, yurtiçi-yurtdışı alternatif tedarikçi firmaların ve muadil ürünlerin kazanılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesinden sorumludur.

  Kurumsal Bankacılık

  Kurumsal Bankacılık

  Şirket satın alma ve/veya birleşme işlemlerinin yönetimi ve satıcı/alıcı taraf danışmanlıkları ile aracılık hizmetleri, yeni iş fikirlerinin değerlendirilmesi için gerekli fonlama altyapılarının oluşturulması, kamu ve özel sektör projelerinin değerlendirilmesi, finansman sağlanması, nakit yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi çalışmalarının yapılması, kurumsal kredi politikalarının mevzuata uygun olarak yürütülmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanımı için gereken tahsis, sistem, risk analizi, raporlama ve portföy trendleri çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurumsal segmentte yer alan kredilerin sektör ve risk bazlı, proje kredilerinin ise sektör özelinde nakit akış bazlı değerlendirilerek, Banka bilanço ve kârlılığına olan etkilerinin izlenmesi ve analiz edilmesinden sorumludur.

  Perakende Bankacılık

  Perakende Bankacılık

  Banka hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak, Banka kanal yönetimi, bireysel kredi, ödeme sistemleri ve diğer bireysel ürünlerin strateji, fiyatlama, satış kanalı geliştirme ve altyapı geliştirme süreçlerinin belirlenmesi, bu faaliyetlerin Banka çıkar ve menfaatleri gözetilerek en verimli şekilde sonuçlandırılması, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi seviyede karşılayacak satış politikalarının ve prosedürlerin belirlenmesi, Banka kanal yönetimi ve satış kanallarının takip/yönlendirmelerinin yapılması, sektördeki diğer satış trendlerinin takip edilmesi, Grubun iş hedeflerine ulaşması için doğru kredi ve tahsis politikalarının belirlenmesi, bu kapsamda istatistiksel analiz ve modeller geliştirilmesi, izleme ve takip süreçlerinin etkin ve fonksiyonel olarak kurulması ve ödeme sistemlerine ilişkin ürünlerin müşteri portföyüne satışından sorumludur.